Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare privind procesarea datelor personale, comune și confidențiale, în conformitate cu Regulamentul Nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru respectarea prevederilor regulamentului mai sus menționat, vă informăm că datele personale furnizate sau care vor fi furnizate în viitor către societatea Ost Transport SRL vor fi folosite strict în scopuri interne a activității profesionale a societății respectiv îndeplinirea obligațiilor legate de completarea de sarcini și contracte profesionale sau de muncă.

Ost Transport SRL nu procesează date definite drept “sensibile” prin lege, cum ar fi cele menite să prezinte originea rasială sau etnică, convingeri religioase, filozofice sau de altă natură, opinii politice, adeziunea la partide, sindicate, asociații sau organizații cu caracter religios respectiv date biometrice, sau alte date ce nu-și au rostul în îndeplinirea activității profesionale a societății.

Colectarea datelor se va efectua de către SC Ost Transport SRL în calitate de titular al procesării, cu ajutorul angajaților însărcinați formal în acest scop.

Procesarea datelor personale se va face manual și/sau informatic, cu logici legate strict de scopuri în sine garantând siguranța și confidențialitatea acestora. Datele procesate vor fi inserate în una sau mai multe baze de date – în funcție de scopul acestora – ex: aplicații de salarizare, evidență, contact etc. Păstrarea datelor procesate se va face conform regulamentului, datele nu vor fi ținute pe servere publice sau accesibile publicului extern, accesul făcându-se protejat strict de către persoanele desemnate procesării datelor.

Conform prevederilor privind comunicările efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor legate, toate datele procesate vor putea fi comunicate exclusiv în scopurile prevazute mai sus, prin urmare datele furnizate nu vor fi dezvăluite și por fi păstrate în scopuri exclusiv profesionale și nu vor fi destinate comunicării sau divulgării lor spre terți, cu excepția autorizării specifice din partea dumneavoastră, acordarea datelor este facultativă, fără consecințe în cazul în care acestea nu ar fi furnizate.

Persoanele interesate au dreptul de a obține datele colectate ce îi privesc chiar dacă acestea nu sunt înregistrate respectiv comunicate într-o formă inteligibilă, de asemenea poate cere actualizarea, rectificarea sau ștergerea acestora, în cazul în care prin ștergerea lor nu afectează activitatea profesională a societății.